رحیم‌پورازغدی: زینب (س) نمونه حضور سیاسی زن در تفکر اسلامی است

پورازغدی گفت: سخنان کوبنده و روشنگرانه زینب (س) در کاخ یزید مهری بر دهان کسانی است که به غلط قائل به محدودیت زنان در اسلام هستند. زینب (س) کسی بود که با خطبه خود اقتدار پوشالی یزید را در هم کوبید و تاریخ این سخنان را به ثبت رساند.