دزد بامرام بودم که سراغ پراید نرفتم!

 به خدا به‌ خاطر دزدی‌هایی که کردم همیشه سرم پایینه ولی یه جو مرام که دارم، اصلاً سر همین ماجراها بود که دیگه سراغ پراید نرفتیم، خدایی‌اش دزدی از اونا خیلی ظلم بود! ایران:  «چهارشانه است و تنومند؛ با صورتی گوشتالو و ته‌ریشی زبر و خشن؛ با صدایی خش‌دار و دو رگه اما چشم‌هایی که […]