همای سعادت بر شانه‌های پایتخت

نکته قابل توجه این‌که هما همیشه از لحاظ سطح تحصیلات و موقعیت احتماعی از جایگاه بالاتری نسبت به نقی برخوردار است اما این وضعیت به خاطر رفتار زنانه و به‌جای هما لطمه‌ای به زندگی خانوادگی او وارد نکرده است. عملکرد هما در این شرایط یک نتیجه مهم و اساسی به همراه داشته و آن همراهی و حمایت نقی از او در فعالیت‌های اجتماعی اوست.

اشتغال زنان در خدمت گفتمان‌های گروه‌های سیاسی

دولت‌ها بنا بر گفتمان و دیدگاه‌های سیاسی که دارند به موضوع زنان به طور عمومی و اشتغال زنان به طور خاص توجه نشان داده‌اند و با تدوین سیاست‌های جدید و یا اجرای سیاست‌هایی که از گذشته در قوانین پیش‌بینی شده است، سعی در اعمال دیدگاه‌های خود در حوزه اشتغال زنان داشته‌اند که همین امر سبب شده است با تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها تغییر کند و ما شاهد روندی پایدار و مداوم در حوزه اشتغال زنان نباشیم.

امکان‌سنجی زیست مؤمنانه زنان در غرب

ایندا نهایتاً با انتشار عکسی از خود بدون روسری و با آرایش اندک، کشف حجاب را انتخاب و کتابی با عنوان «انتخاب کردم آزاد باشم» می‌نویسد. بعدها ایندا، طارق رمضان را متهم به تجاوز جنسی می‌کند. فارغ از این اتهامات آن‌چه در این میان قابل توجه است تغییر رویه ایندا از پوشش حجاب به کشف حجاب است.

بازخوانی الگوهای جدیدی که برای اشتغال زنان پیشنهاد شده است

در زمینه اشتغال زنان و تأثیرات آن بر خانواده و اجتماع، پژوهش‌ها و مقالات زیادی انجام شده است که در هر یک از آنان به یکی از ابعاد تأثیرگذاری اشتغال زنان اشاره شده و در آن‌ها آثار مثبت و منفی اشتغال مطرح و راهکارهایی نیز پیشنهاد شده است.